Privacybeleid

Kwartiermasters, gevestigd op Brouwerijstraat 53, 4845 CM, Wagenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens
Mark Canjels is de Functionaris Gegevensbescherming van Kwartiermasters. Hij is te bereiken via info@kwartiermasters.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kwartiermasters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam – Adresgegevens – E-mailadres -Telefoonnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kwartiermasters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van e-mail

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren
Kwartiermasters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor je personalia, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Kwartiermasters verkoopt je gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kwartiermasters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kwartiermasters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bewaren in een computerbestand, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kwartiermasters.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlik binnen vier weken, op je verzoek. Kwartiermasters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kwartiermasters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking dan wel ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kwartiermasters.nl